Kristiina Ilmarinen Yksinkertaiset perusasiat

Näin Suomessa toimii oikeuslaitos

Tässä on julkinen päätös, miten se on toiminut. On tehty valitus. Vaalilautakuntien kokoonpanossa on valituksen esittäjän mukaan toimittu vaalilain vastaisesti. On helppo todeta, onko näin vai ei, mutta Helsingin hallinto-oikeus on tehnyt päätöksen tutkimatta asiaa.

Näin siis Suomessa ja Suomen oikeuslaitoksessa. Hallinto-oikeuden käyttö pahempaa kuin Kiinassa tai NLssa; meillä luullaan, että se on rehellistä. Eikö edes pitäisi selvittää, miten asia on, jotta voi antaa oikeuden päätöksen.

Jos viranomainen voi päättää mielivaltaisesti ettei mitään tutkita. putoaa lainsäädännöltä pohja. Miksi lait sitten ovat?

Miksi media, Yle, HS eivät kiinnitä mitään huomiota tähän, että on mahdollisesti rikottu lakia?

Alla asiakirja, joka on toimitettu puolueille ja minulle saantitodistuksin:

"Helsingin hallinto-oikeus, Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI, Puhelin 029 56 42000, Faksi 029 56 42079, Sähköposti helsinki.hao(at)oikeus.fi, PÄÄTÖS, 27.6.2014, 14/0541/2, Diaarinumero 03624/14/1101

ASIA Europarlamenttivaalien tuloksen vahvistamista koskeva valitus

VALITTAJA" 

"PÄÄTÖS, JOSTA VALITETAAN Helsingin vaalipiirilautakunta 28.5.2014 Vaalipiirilautakunta on vahvistanut 25.5.2014 toimitettujen europarlamenttivaalien tuloksen.  Tulos (kuulutus tästä) on julkaistu Suomen säädöskokoelmassa (N:o 401/2014) 2.6.2014.

VALITUKSESSA ESITETYT VAATIMUKSET Vaalitulos on kumottava ja vaalit on uusittava. Valituksesta aiheutuneet aiheutuneet kulut 299 euroa on korvattava laillisine korkoineen.

Vaalt on toimitettu virheellisessä järjestyksessä. Lukuisten aikaisempien vaalien tapaan vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien kokoonpanot ovat olleet vaalilain vastaisia. Törkeimmillään niihin on valittu vain yhden puolueen eli Ruotsalaisen Kansanpuolueen edustajia. Varsinais-Suomen ja Uudenmaan vaalipiirin ruotsinkielisissä kunnissa on lukuisia vaalilain vastaisesti valittuja vaalilautakuntia ja vaalitoimikuntia. Erityisesti Vaasan vaalipiirin enemmistöltään ruotsinkielisissä kunnissa on vaalilain vastaisesti vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntiin valittu useita saman puolueen edustajia.

Kuntien päätöksenteko ei ole edustanut hyvää ja avointa hallintoa vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien valinnassa. Osa kunnista on peitellyt vaalilain vastaisuutta jättämällä ilmoittamatta, mitä puoluetta valitut edustavat eikä kysyttäessäkään tähän ole saanut vastausta.

On selvää, että jos vaalilautakuntien kokoonpano muodustuu vain yhden puolueen edustajista, tämä ohjaa äänestäjien äänestyspäätöstä. On naiivia uskoa, että yhden puolueen edustajista valitut vaalilautakunnat laskisivat annetut äänet oikein.

Useat puolueet jäivät ilman edustusta vaalilautakunnissa ja vaalitoimikunnissa, vaikka kaikkien edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneiden puolueiden olisi vaalilain mukaan kuulunut saada edustus.Vaalilain mukaan niin kauan kuin yksikin edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettanut puolue on ilman edustajaa vaalilautakunnassa, ei yhdestäkään toisesta puolueesta tule valita kahta edustajaa. Nyt ei ole valittu samasta puolueesta pelkästään kahta edustajaa, vaan jopa kaikki viisi ja niiden lisäksi vielä loput viisi varajäsentäkin. Muissa demokraattisissa eurooppalaisissa maissa poliittisen vastuun kantaminen tarkoittaa aina tehtävistä eroamista. Valittaja on esittänyt, että systemaattisen vaalilain vastaisen toiminnan vuoksi oikeusministeri kantaa poliittisen vastuun ja eroaa.

 

ASIAN KÄSITTELY JA SELVITTÄMINEN Hallinto-oikeus on katsonut, että lausunnon hankkiminen valituksenalaisen päätöksen tehneeltä viranomaiselta ei ole tarpeen.

 

HALLINTO-OIKEUDEN RATKAISU Hallinto-oikeus hylkää valituksen ja oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevan vaatimuksen.

 

PERUSTELUT Vaalilain 100 pykälän 1 momentin mukaan päätökseen, jolla vaalien tulos on vahvistettu, saa hakea muutosta valittamalla sen mukaan kuin vaalilain 8 luvussa säädetään. Vaalilain 101 pykälän 1 momentin mukaan valitusoikeus on sillä, jonka etua tai oikeutta päätös loukkaa, sekä jokaisella vaaleissa ehdokkaana olevalla henkilöllä ja ehdokashakemuksen antaneella puolueella ja yhteislistalla sillä perusteella, että päätös on lainvastainen. Pykälän 2 momentin mukaan lisäksi saavat päätöksestä valittaa sillä perusteella, että vaalit on toimitettu virheellisessä järjestyksessä ja että se on saattanut vaikuttaa vaalien tulokseen, jokainen asianomaisessa vaalipiirissä tai kunnassa äänioikeutettu henkilö ja kunnallisvaaleissa kunnan jäsen.

Valittaja on valittanut europarlamenttivaalien vaalituloksen vahvistamisesta koskevasta päätöksestä vaalilain 101 pykälän 2 momentissa tarkoitetulla tavalla sillä perusteella, että vaalit on toimitettu virheellisessä järjestyksessä. Samalla valittaja on esittänyt moitteita siitä, että vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntiin on useissa vaalipiireissä valittu yksipuolinen poliittinen edustus. Hallinto-oikeus toteaa, että niihin kunnallisen viranomaisen päätöksiin, joilla vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnat on asetettu, haetaan muutosta kuntalaissa säädettyä menettelyä noudattaen. Tällaisten valitusten yhteydessä tutkitaan vaalilain 15 pykälässä edellytetty vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien edustavuus. Nyt käsiteltävänä ei ole tällainen valitus. Näin ollen kunnan viranomaisiin kohdistetuilla valittajan esittämillä moitteilla ei ole merkitystä valituksenalaisen päätöksen oikeudellisessa arvioinnissa. Muutoinkaan valituksessa esitetyt seikat eivät anna aihetta sellaiseen johtopäätökseen, että vaalit olisi toimitettu virheellisessä järjestyksessä.

Ei ole katsottava, että europarlamenttivaalien tuloksen vahvistamista koskeva päätös olisi valituksessa esitetyillä perusteilla vaalilain 101 pykälän 2 momentissa tarkoitetuin tavoin lainvastainen.

Asian ratkaisuun nähden, ja kun otetaan huomioon jäljempänä mainituista hallintolainkäyttölain 74 pykälän 1 ja 2 momentista ilmenevät periaatteet, ei ole kohtuutonta, että valittaja joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

 

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET Perusteluissa mainitut Hallintolainkäyttölaki 36 pykälä 1 mom sekä 74 pykälä 1 ja 2 mom.

 

MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmä on toimitettava korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä (hallintovalitus).

 

HALLINTO-OIKEUDEN KOKOONPANO:Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Sampo Jokinen, Ismo Räisänen (t) ja Kaija Sarasma. Esittelijäjäsen Kaija Sarasma.

 

JAKELU"

 

Mielestäni, mikäli valitus olisi aiheeton, olisi se kumottu hyvin yksinkertaisesti totamalla, että valituksessa esitetyt väittämät eivät pidä paikkaansa.

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

7Suosittele

7 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (11 kommenttia)

Hannu Töyri

Tuo on kyllä aika merkittävä asia mistä kirjoitat. Onko sinun puolueesi ottanut kantaa asiaan? Asia tarvitsee julkisuutta. Aiotko viedä asiaa seuraavaan oikeusasteeseen?

Käyttäjän kristiinailmarinen kuva
Kristiina Kreisler

Valitus ei ole minun tekemäni. Olen jättänyt valituksen tekijän nimen pois, vaikka kyseessä on julkinen asiakirja, koska en ole kysynyt häneltä.

Asia on minunkin mielestäni merkittävä.

Käyttäjän SakariTimonen kuva
Sakari Timonen

Juridisesti asia on kyllä ihan selvä. Vaalilain mukaan kunnanvaltuusto asettaa kuntaan keskusvaalilautakunnan ja kunnanhallitus vaalilautakunnat. Näihin päätöksiin haetaan muutosta Kuntalain mukaisesti ja sen määräämän muutoksenhakuajan kuluessa heti sen jälkeen, kun valinnat on tehty. Vaalituloksen vahvistamista koskevasta päätöksestä ei enää voi valittaa sillä perusteella, että toimielinten valintaa koskevissa päätöksissä on muotovirheitä. Ne päätökset olivat jo saaneet lainvoiman.

Valittaja oli siis myöhässä ja valitti väärillä perusteilla. Tällaisilta virheiltä voi välttyä käyttämällä apuna julkishallinnon hyvin tuntevaa juristia.

Käyttäjän kristiinailmarinen kuva
Kristiina Kreisler

Lakia rikotaan, mutta valituksen muotoseikka on päätöstä tehdessä oikeudelle pääasia - päätöksessä rivikaupalla selitystä muotoseikasta.

Lainrikkomus jäi laillisena voimaan.

Oikeus voisi myös pitää lainrikkomusta muotoseikkoja tärkeämpänä asiana.

Käyttäjän SakariTimonen kuva
Sakari Timonen

Ei valituksen kohdistuminen väärillä perusteilla väärään päätökseen mikään mitätön muotoseikka ole. Valitus olisi pitänyt tehdä niistä kunnan toimielinten päätöksistä, joilla vaaliviranomaiset asetettiin.

Käyttäjän kristiinailmarinen kuva
Kristiina Kreisler

Valitus kohdistui lainrikkomukseen, jota oikeus ei katsonut päätöksessään aiheelliseksi selvittää.

Oikeus ei päätöksessään todennut, että lakia ei ollut rikottu. Oikeus keskittyi muotoseikkoihin, koska valittaja oli oikeassa. Nyt pitäisi siis lähteä käymään oikeudenkäyntiä siitä, oliko vaatimus tehty oikein vai ei.

Mikä ei ole oikeus ja kohtuus, älköön olko laki. Tuomarin ohje ymmärtääkseni jopa itse lakikirjassa.

Ei ole oikeus eikä kohtuus, että hallinto saa rikkoa lakia.

Mutta Suomessa Suomen oikeuslaitoksen suojaamana, puolustamana ja siunaamana hallinto saa rikkoa lakia.

Näin Suomessa toimii oikeus.

Käyttäjän kristiinailmarinen kuva
Kristiina Kreisler

Juuri kuten itsekin sanoit, oikeuden päätös oli väärä.

Käyttäjän SakariTimonen kuva
Sakari Timonen Vastaus kommenttiin #8

Selvästikään et suostu ymmärtämään asiaa. Vielä kerran: Valitus olisi pitänyt tehdä niistä kunnan toimielinten päätöksistä, joilla vaalilautakunnat asetettiin. Ne päätökset olivat jo saaneet lainvoiman, joten niiden lainmukaisuutta ei enää voitu tutkia tässä vaiheessa. Hallinto-oikeuden päätös oli ainoa mahdollinen.

Käyttäjän kristiinailmarinen kuva
Kristiina Kreisler Vastaus kommenttiin #9

Ts. siis oikeusjärjestelmämme on sellainen, että kun hallinto rikkoo lakia, eikä kukaan huomaa tekoa, niin lainvastainen rikollinen teko muuttuukin lailliseksi.

Vaalilautakunta/-nat oli koottu lainvastaisesti ja seurauksena mahdollisesti äänet laskettiin väärin.

Jonkun olisi pitänyt ennen vaaleja tutkia, tekevätkö viranomaiset laittomuuksia - mutta lähtökohtaisesti laittomuuksia ei odoteta.

Paitsi ehkä tämän jälkeen !

Eli kansalaisten tulisi aivan jatkuvasti tutkia viranomaisten toimia.

Tässä ei ole kysymys vahingosta tai holtittomuudesta ja rikoksentekijät ovat koulutettuja ammatti-ihmisiä. Mutta saavat oikeuslaitoksen suojelua.

Näin Suomessa toimii oikeus.

Käyttäjän SakariTimonen kuva
Sakari Timonen Vastaus kommenttiin #10

Et ilmeisesti tunne hallintolainsäädäntöä ollenkaan. Valitusajan kuluttua umpeen päätös saa lainvoiman eikä siitä voi enää valittaa. Tässä on käynyt juuri niin. Kunnan päätökset vaalilautakuntien valinnasta ovat saaneet lainvoiman, koska kukaan ei niistä ole valittanut ajoissa. Siksi vaallautakuntien kokoonpanon perusteella ei ole voinut enää myöhemmin valittaa ääntenlaskennassa epäillyistä (mutta toteen näyttämättömistä) virheistä. Ääntenlaskennasta ja vaalituloksesta olisi tietenkin voinut valittaa Vaalilain mukaisilla perusteilla.

Käyttäjän kristiinailmarinen kuva
Kristiina Kreisler

Tähän asiaan pitää puuttua laajemmin.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset